OPĆI UVJETI POSLOVANJA

“IMMO DALMATIA obrt za usluge”

 

 

OPĆE ODREDBE

 

1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između tvrtke za posredovanje u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke i / ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), koja sa Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.

Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju.

 

2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja , imaju sljedeće značenje:

Posrednik u prometu nekretnina – obrt za usluge Immo Dalmatia, vl.Ksenija Božikov iz Murtera, Podvrtaje 4

Posredovanje u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, a naročito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu, i sl.

Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Nalogodavac je fizička i / ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova predmet kojih je određena nekretnina.

Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

 

PONUDA NEKRETNINA

 

3.

Ponuda obrta Immo Dalmatia se temelji na podacima koji su zaprimljeni pismenim i / ili usmenim i / ili elektroničkim putem od strane Nalogodavca.

Ponuda i / ili podaci o nekretninama se smatraju potvrđeni potpisivanjem Ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika.

Obrt zadržava mogućnost greške u opisu i / ili cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana i / ili iznajmljena i / ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje ponuđene nekretnine.

Obrt nije odgovoran za greške iz stavka 3 ovog članka, osim u slučaju namjernih grešaka i / ili izrazito nemarnog poslovanja Obrta.

brt nije odgovoran za greške i / ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca.

Ponude Obrta Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje Obrta smije prenijeti trećoj osobi.

Ako je Nalogodavac već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene, obvezan je bez odgode obavijestiti Obrt o tome pisanim putem (email, fax, preporučeno pismo, i sl)

 

CIJENA NEKRETNINA

 

4.

Cijene nekretnina iskazane su u EUR, a plative su u protuvrijednosti kuna.

 

UGOVOR O POSREDOVANJU

 

5.

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi sa njim pregovarala o sklapanju pravnog posl, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti Posredniku posredničku naknadu, ako se sklopi ugovor o pravnom poslu.

Ugovor o posredovanju sklapa se između Posrednika i Nalogodavc. U Ugovoru o posredovanju moraju biti točno, istinito i potpuno naznačeni podaci o nekretnini za potrebe posredovanog posl.

Ukoliko nije potpisan Ugovor o posredovanju Nalogodavac nije dužan platiti Posredniku posredničku naknadu, uz uvjet da Posrednik na neki drugi način ne dokaže da je posredovao prilikom sklapanja pravnog posla.

 

6.

Ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristana (punomoć) svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju.

 

OBVEZE POSREDNIKA

 

7.

Radi ostvarenja obveze iz Ugovora o posredovanju Posrednik se obvezuje naročito obavljati sljedeće:

7.1. tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između Nalogodavca i treće osobe i to pažnjom dobrog gospodarstvenika

7.2. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja pravnog posla

7.3. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla

7.4. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine

7.5. upozoriti Nalogodavca sa nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu

7.6. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo i / ili drugo stvarno pravo na nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i eventualne rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine, upisanih stvarnih prava ili drugih prava trećih osoba na nekretnini

7.7. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnima za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate

7.8. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pismenom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje

7.9. oglasiti nekretninu prema Općim uvjetima poslovanja Posrednika radi što bolje prezentacije nekretnine na tržištu te obaviti i druge radnje koje prelaze uobičajenu prezentaciju u dogovoru sa Nalogodavcem

7.10. posredovati pri primopredaji nekretnine

7.11. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište

7.12. omogućiti pregled nekretnina Nalogodavcu i trećim osobama

7.13. u suradnji s odvjetničkim uredom izraditi za Nalogodavca Predugovor o kupoprodaj, Ugovor o kupoprodaji, Tabularnu izjavu, Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na nekretnini kod nadležnog Općinskog suda, Zemljišno – knjižnog odjela

 

OBVEZE NALOGODAVCA

 

8.

Potpisom Ugovora o posredovanju, Nalogodavac se obvezuje naročito obavljati sljedeće:

8.1 obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini

8.2. dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet posredovanja

8.3. upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini

8.4. ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba potreban je pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine i to u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora

8.5. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla neposredni pregled nekretnine

8.6. obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika

8.7. isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti za uslugu posredovanja kod prodaje nekretnine u iznosu koji je naveden u ugovoru sa nalogodavcem, i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojega je Nalogodavac sklopio sa trećom osobom, ojim aktom je Nalogodavcu isplaćen iznos na ime kapare i / ili dijela i / ili ukupne kupoprodajne cijene nekretnine

8.8. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja

 

POSREDNIČKA USLUGA

 

9.

Smatra se da je Posrednik obavio posredničku uslugu ukoliko je Nalogodavcu omogućio vezu s trećom osobom (fizička i / ili pravna) radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla, a naročito ako je:

9.1. neposredno odveo i / ili uputio Nalogodavcu treću osobu (fizička i / ili pravna) radi razgledavanja nekretnine koja je predmet posredovanja

9.2. organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla

9.3. Nalogodavcu priopćio ime, i / ili broj telefona (fiksnog ili mobilnog), i / ili broj telefaksa, i / i//ili e-maila osobe ovlaštene za pregovaranje i / ili sklapanje pravnog posla i / /ili točnu adresu treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla

9.4. omogućio Nalogodavcu kontakt sa trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i / ili sklapanje pravnog posla

 

POSREDNIČKA NAKNADA I TROŠKOVI POSREDOVANJA

 

10.

Posrednik za svoj rad naplaćuje posredničku naknadu slobodno.

Posrednik za svoj rad naplaćuje naknadu od Nalogodavca u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane međusobno zaključe (predugovor ili konačni ugovor).

Naknada obuhvaća uobičajene troškove posredovanja, osim troškova koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.

Posredniku pripada pravo i na troškove nastale tijekom posredovanja, a koji troškovi prelaze uobičajene troškove posredovanja.

O troškovima koji prelaze uobičajene troškove posredovanja i obvezi plaćanja istih Posrednik će pisanim putem obavijestiti Nalogodavca.

Smatra se da je Nalogodavac pristao na troškove iz stavka 5 ovog članka, ukoliko ih odmah po primitku pisane obavijesti nije osporio.

 

11.

Posredničku naknadu i troškove iz članka 10 Nalogodavac je obvezan platiti na račun Posrednika u roku od 8 dana od ispostavljanja računa.

 

 

12.

Ukoliko Nalogodavac odustane od sklapanja pravnog posla tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti Posredniku realne troškove nastale tijekom posredovanja odnosno isplatiti Posredniku troškove utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih efektivno nastalih troškova.

 

13.

Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku, posredničku naknadu u slučaju kada sa osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik zaključi pravni posao različit od posredovanog, a koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik doveo u vezu Nalogodavca.

 

14.

Posrednik ima pravo na predujam posredničke naknade ako je on ugovoren.

15.

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i u slučaju da ona nije izričito ugovorena ugovorom o posredovanju.

Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

 

 

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

 

16.

Ako povrijedi obvezu čuvanja poslovne tajne Posrednik je dužan oštećenim osobama isplatiti štetu koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.

Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi posredovanja Posrednik otkrije osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz Ugovora o posredovanju sklopljenog sa Nalogodavcem.

 

17.

Nalogodavac je odgovoran za štetu ako je postupio prijevarno , ako je zatajio i / ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja.

Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Obrtu i / ili trećoj osobi sa kojom ga je Obrt doveo u vezu.

U slučaju iz stavka 2 ovog članka, Posrednik i Nalogodavac ugovaraju obvezu Nalogodavca da isplati Obrtu sve troškove nastale tijekom posredovanja, a koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

 

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

 

18.

Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani pravni posao neće angažirati nijednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.

Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju nalogodavac sklopio mimo Posrednika, pravni posao preko drugog posrednika, a za koji pravni posao je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja.

Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju posrednik je dužan upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te odredbe.

 

 

 

 

TRAJANJE UGOVORA I PRESTANAK UGOVORA

 

19.

Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 3 (tri) godine i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen posao za koji se posredovalo.

Stranke mogu otkazati Ugovor o posredovanju i prije isteka roka na koji je Ugovor sklopljen iz osobito opravdanog razloga i to isključivo pisanim putem bilo koje od ugovornih strana.

Otkazni rok iznosi 8 (osam) dana od primitka otkaza.

Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku nastale troškove posredovanja.

Ako Ugovor o posredovanju prestane istekom vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakvih potraživanja.

Ukoliko Nalogodavac sam sklopi pravni posao sa trećom osobom, u roku od, osam (8) dana pismenim putem obavijestiti posrednika o prestanku obveze posredovanja odnosno o raskidu Ugovora o posredovanju. Nalogodavac je u slučaju iz stavka 5 i stavka 6 ovog članka dužan isplatiti Posredniku troškove posredovanja za koje je i inače bilo ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

 

20.

Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka Ugovora o posredovanju ukoliko je kontakt sa trećom osobom ostvaren tijekom trajanja Ugovora o posredovanju.

Ukoliko Nalogodavac sklopi pravi posao u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog Ugovora, a koji pravni posao je pretežno posljedica Posrednikovog djelovanja dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

21.

Obrt za usluge Immo Dalmatia zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

 

 

22.

Za odnose između Posrednika i Nalogodavca i trećih osoba kojih se tiče , a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima RH.

 

Za sudske sporove utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Šibeniku.

 

Murter, 24. Ožujak 2014

Immo Dalmatia, obrt za usluge

Vl.Ksenija Božikov