OPĆI UVJETI KOD NAJMA SMJEŠTAJA NA PLOVILU

IMMO DALMATIA obrt za usluge

 

 

 1. Opće odredbe

 

Ovi Opći uvjeti sastavni su dio programa pružanja usluge smještaja na plovilu koji sa IMMO DALMATIA, obrt za usluge, Podvrtaje 4.22 243 Murter, (u daljnjem tekstu: Agencija) sklapa ugovaratelj programa ((u daljnjem tekstu: Krajnji korisnik). Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju agenciju i krajnjeg korisnika ukoliko u Ugovoru ne uglave drugačije.

 

 1. Cijena usluge smještaja na plovilu

 

Cijena usluge smještaja pokriva upotrebu potpuno opremljenog plovila i osiguranje određeno uvjetima ustanovljenim od strane osiguravatelja kod kojeg je Agencija osigurala plovilo . Cijena usluge smještaja ne pokriva troškove goriva i ostalih potrepština, naknadu za posadu Agencije i ostale posebne usluge, troškove marine i veza tijekom korištenja usluge smještaja na plovilu.

 

 1. Upiti i rezervacije

 

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije.

Prilikom izvršene rezervacije, putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način, sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se 7 dana prije početka korištenja usluge. Svi bankovni troškovi i drugi troškovi do kojih dođe idu na teret klijenta.

 

 

 

 

 1. Plaćanje

Način plaćanja je sljedeći:

 

30% cijene usluge smještaja na plovilu po odobrenom upitu

70% cijene usluge smještaja na plovilu minimalno 7 dana prije početka konzumacije usluge

 

 1. Obveze i odgovornosti kranjeg korisnika usluge , smještaja na plovilu

 

Krajnji korisnik se obvezuje ploviti u hrvatskim teritorijalnim vodama. Podaci o agenciji Krajnjem korisniku će biti dostavljeni prije početka korištenja usluge smještaja na plovilu, zajedno sa svim ostalim neophodnim informacijama vezanim za preuzimanje plovila. Krajnji korisnik se obvezuje da neće pružati uslugu smještaja ili posuditi plovilo bilo kojoj drugoj osobi, da plovilom neće sudjelovati na natjecanjima, te da neće koristiti plovilo u bilo koje gospodarske svrhe, za profesionalno ribarenje, školu jedrenja, i sl, kao i da će ploviti samo uz sigurne vremenske uvjete.

Ukoliko su Krajnjem korisniku potrebne usluge skipera, Krajnji korisnik je o tome dužan obavijestiti djelatnike Agencije, prilikom potvrde rezervacije. U slučaju da uz uslugu smještaja na plovilu ne želi koristiti dodatnu uslugu skipera Agencije, Krajnji korisnik izjavljuje da posjeduje sve dozvole potrebne za upravljanje tipom plovila na kojemu se pruža usluga smještaja, važeće sukladno propisima RH, a u suprotnom da će upravljanje plovilom prepustiti članu posade koji ima sve odgovarajuće dozvole za plovidbu važeće sukladno propisima RH..

Manjak i / /ili štetu na plovilu koje krajnji korisnik slučajno uzrokuje ili isti nastanu zbog nepažnje Krajnjeg korisnika, agencija će pokušati otkloniti, to jest nadoknaditi manjak u okviru kaucije / pologa. Ukoliko iznos štete i / ili manjka prelazi visinu pologa, razliku do ukupnog iznosa štete i / ili manjka agencija će nadoknaditi kod osiguravajućeg društva kod kojeg su brodovi Chartera osigurani. Ukoliko do štete i / ili manjka dođe uslijed grube nepažnje Krajnjeg korisnika, ili ih isti namjerno prouzrokuje, Krajnji korisnik je Agenciji obvezan podmiriti sve moguće troškove i štetu koji za Agenciju iz navedenih proiziđu.

Krajnji korisnik je obvezan provjeriti količinu ulja u motoru svaki dan. Štete i gubici nastali uslijed nedostatka ulja u motoru odgovornost su Krajnjeg korisnika. Oštećenja podvodnog dijela plovila prouzročena nepažnjom i lošim upravljanjem Krajnjeg korisnika bit će pregledana i popravljena na trošak Krajnjeg korisnika.

S obzirom na vremenske uvjete Krajnji korisnik je dužan kod plovila koja koriste jedra pravovremeno spustiti jedra i ne dozvoliti da plovilo plovi pod opterećenjem za jedra većim od onog koje omogućava ugodno jedrenje bez pretjeranog opterećenja i napora za konope i jedra. Krajnji korisnik se obvezuje da neće ploviti na području koje je nedovoljno poznato s obzirom na pomorske karte kojima Krajnji korisnik raspolaže ili da prethodno dobro ne prouči pomorske karte određenog područja ili druge relevantne materijale koji su mu na raspolaganju, te da neće ploviti noću.

Krajnji korisnik se obavezuje da neće napustiti luku ili sidrište ukoliko je ili se jačina vjetra očekuje preko 30 čvorova, ili ako su lučke vlasti zabranile plovidbu ili dok se ne otkloni šteta s bilo kojeg vitalnog dijela plovila kao što su motor, jedra, konopi, kaljužna pumpa , sidreno vitlo, navigacijska svjetla, kompas, sigurnosna oprema, i sl, ili ako bilo koji od navedenih uređaja nije u ispravnom stanju. Krajnji korisnik neće napustiti luku ili sidrište bez dovoljne zalihe goriva i općenito kada su vremenski uvjeti ili stanje plovila ili njegova posada nesigurni ili dvojbeni.

Držanje kućnih ljubimaca (pasa, mačaka, ptica, i sl) na plovilu nije dozvoljeno.

U slučaju nepridržavanja gore navedenih obveza Krajnji korisnik osobno odgovara agenciji i preuzima svu odgovornost za sve posljedice. Krajnji korisnik je odgovoran za sve prekršaje pravila plovidbe i ostalih pravila, čak i nakon isteka perioda korištenja usluge smještaja na plovilu.

 

 1. Brodski dokumenti

 

Plovilo je isporučeno sa svim valjanim dokumentima potrebnim za korištenje usluge smještaja na plovilu i Krajnji korisnik ih je obvezan čuvati do kraja konzumacije ugovorene usluge

 

 1. Preuzimanje plovila

 

Agencija ima obvezu isporučiti plovilo Krajnjem korisniku čisto i uredno, spremno za plovidbu te potpuno opremljeno, s punim spremnicima vode i goriva.

Prije početka konzumacije usluge smještaja, Krajnji korisnik je obvezan pregledati opće stanje plovila i utvrditi slaže li se popis opreme i inventara sa stvarnim stanjem. Sve manjkavosti i nedostaci na plovilu i opremi neutvrđeni pri preuzimanju plovila, ne daju za pravo Krajnjem korisniku tražiti nižu cijenu korištenja usluge smještaja na plovilu.

 

 1. Polog

 

Prije preuzimanja plovila Krajnji korisnik ostavlja agenciji obvezan polog u gotovini na iznos od 1,000 eura. Polog će se u potpunosti vratiti Krajnjem korisniku ukoliko plovilo na ugovoreno vrijeme vrati, uredno i neoštećeno s punim spremnicima goriva.

 

 

 

 1. Produljenje razdoblja korištenja usluge smještaja

 

Ukoliko Krajnji korisnik želi produljiti razdoblje korištenja usluge smještaja na plovilu,, mora se vratiti u dogovorenu krajnju luku, kontaktirati Agenciju na vrijeme i zatražiti pismenu suglasnost za novo vrijeme i mjesto povrata plovila. .

 1. Pravo krajnjeg korisnika na promjene i odustajanje od usluge smještaja na plovilu

Obavijest o odustajanju ili promjeni, ukoliko je ista moguća, mora od strane Krajnjeg korisnika biti dostavljena agenciji pismenim putem (e-mail). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili imena putnika ili datuma početka i / ili završetka korištenja usluge smještaja na plovilu najkasnije 15 dana prije početka korištenja usluge. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Krajnji korisnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena usluge smještaja na plovilu i svaka druga promjena unutar 15 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

Za fiksno potvrđene rezervacije usluge smještaja na plovilu, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova koji slijedi:

 

Ukoliko Krajnji korisnik odustane od korištenja usluge smještaja na plovilu 15 dana i više prije početka konzumacije usluge, Agencija vraća primljeni znos rezervacije u iznosu od 100%, a ukoliko odustajanje nastupi unutar 15 dana prije početka konzumacije usluge, Agencija ima pravo zadržati cjelokupan iznos uplaćene rezervacije.

Ako zbog bilo kojeg razloga, Krajnji korisnik i njegova posada odustanu od korištenja usluge smještaja na plovilu nakon preuzimanja istog, Agencija će zadržati potpuni iznos cijene usluge smještaja i teretiti Krajnjeg korisnika za sve troškove koji mogu nastati uslijed odustajanja.

 

 

 1. Promjena rezervacije

 

Ukoliko Krajnji korisnik zatraži promjenu rezervacije nakon fiksne potvrde iste, promjena je moguća samo u slučaju kada agencija kod kojeg je plovilo prvobitno rezervirano može ponuditi adekvatnu zamjenu. U slučaju kada agencija kod koje je plovilo prvobitno rezervirano nije u mogućnosti ponuditi adekvatnu zamjenu, promjena rezervacije kod drugog Chartera podrazumijeva otkazivanje prvobitne rezervacije i podliježe troškovima prema točki 8 Općih uvjeta pružanja usluge smještaja na plovilu (Pravo krajnjeg korisnika na promjene i odustajanje od usluge smještaja na plovilu)

 

 

 1. Lomovi i oštećenja

 

O svim lomovima i oštećenjima, bez obzira na uzrok, Krajnji korisnik mora odmah izvijestiti agenciju koja će obavijestiti Krajnjeg korisnika o načinu izvršenja potrebnih radova i / ili zamjene opreme. Neovlašteni popravci i zamjena dijelova opreme bit će obavljena na trošak Krajnjeg korisnika.

 

 1. Odgovornost agencije

 

Ako zbog bilo kojeg razloga, a izvan odgovornosti Krajnjeg korisnika, plovilo ne može biti korišteno, Agencija će nastojati osigurati zamjensko plovilo sličnih ili boljih karakteristika, a po istoj cijeni usluge smještaja kao za prvotno dogovoreno plovilo. Ukoliko Agencija nije u mogućnosti ponuditi odgovarajuću alternativu Krajnji korisnik može tražiti povrat dijela uplaćenih sredstava za one dane kada nije koristio plovilo. Krajnji korisnik nema pravo na bilo koju drugu odštetu osim gore navedene.

 

 1. Povrat brodice

 

Krajnji korisnik je obvezan plovilo vratiti agenciji na ugovoreno mjesto u ugovoreno vrijeme, čisto i neoštećeno s punim spremnicima goriva. Povratak na ugovoreno mjesto (marinu predviđenu za povrat plovila) u večernjim satima dan prije predaje plovila je obvezan. Predaja plovila obavlja se u jutarnjim satima na dan predviđene predaja plovila. Ukoliko Krajnji korisnik ne vrati plovilo na ugovoreno mjesto na vrijeme, pristaje platiti Agenciji trostruku dnevnu cijenu za svaki započeti dan zakašnjenja, uz moguće gubitke i troškove prouzročene Agenciji kašnjenjem plovila. Zakašnjenje može biti opravdano u slučaju više sile samo ako je Krajnji korisnik odmah o tome izvijestio agenciju. Troškovi za izgubljene ili oštećene dijelove plovila ili opreme uzrokovane nepažnjom ili lošom upotrebom od strane Krajnjeg korisnika i njegove posade, odgovornost su Krajnjeg korisnika, a agencija će taj iznos odbiti od pologa Krajnjeg korisnika.

U slučaju da je plovilo vraćeno neuredno i nečisto, agencija će od depozita naplatiti cijenu posebnog čišćenja. Agencija će također izvršiti naplatu dopune goriva u slučaju da Krajnji korisnik ne vrati plovilo s punim spremnicima.

 

 

 

 

 1. Osiguranje

 

Osiguranje plovila, opreme i posade određeno je uvjetima ustanovljenim od strane osiguravatelja kod kojeg je agencija osigurala plovilo na kojemu se pruža usluga smještaja. Sve štete i / ili gubici pokriveni osiguranjem moraju biti prijavljeni predstavniku agencije odmah po nastanku. Šteta koja je pokrivena osiguranjem a koja nije odmah prijavljena predstavniku agencije, a u skladu je s policom osiguranja, neće biti priznata. U tom slučaju Krajnji korisnik je osobno odgovoran za svu štetu kao rezultat neprijavljivanja ili zakašnjelog prijavljivanja štete. Jedra nisu osigurana i u svakom slučaju oštećenja jedara troškove snosi Krajnji korisnik, osim ako je do oštećenja došlo zbog normalnog prirodnog trošenja ili ukoliko su se oštetila uslijed loma jarbola.

 

 1. Putno osiguranje

 

Cijene putovanja ne uključuju “paket” putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su Krajnjem korisniku ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da Krajnji korisnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu Agencija djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

 

 1. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja agencije

 

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, putnik zatečen na putovanju, kao i ostale osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati Agencijskog osiguravatelja.

 

 1. Gubitak imovine

 

Krajnji korisnik je dužan voditi brigu o svojoj imovini. Agencija nije odgovorna za gubitak i / ili oštećenje kao ni za krađu imovine Krajnjeg korisnika ili tuđe imovine odložene i čuvane na plovilu, operativnom vozilu ili u uredu Agencije. Uplatom odgovarajućeg dijela cjelokupnog iznosa rezervacije Krajnji korisnik potvrđuje rezervaciju i prihvaća Opće uvjete pružanja usluge smještaja na plovilu, te time odbacuje sve zahtjeve za nadoknadu takvih gubitaka i / ili oštećenja od strane Agencije. Gubitak ili krađa imovine prijavljuju se predstavniku agencije i nadležnoj policijskoj postaji.

 

 1. Zaštita osobnih podataka

 

Krajnji korisnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci krajnjeg korisnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke krajnjeg korisnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko krajnji korisnik, zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci krajnjeg korisnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Krajnji korisnik prihvaćanjem ovih Općih uvjeta daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije.

 

 1. Prigovori i žalbe

 

Postupak u svezi s prigovorom je sljedeći:

 

Krajnji korisnik dužan je na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured agencije. Krajnji korisnik dužan je surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Krajnji korsinik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

 

Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, Krajnji korisnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na

immodalmatia.cro@gmail ili poštom na adresu IMMO DALMATIA, Podvrtaje 4.22 243 Murter. Razmatrat će se samo prigovori i žalbe zaprimljeni u pisanom obliku za vrijeme povrata plovila (check-out), supotpisani od strane predstavnika agencije.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Krajnji korsinik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Krajnji korisnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo putnika na naknadu idealne štete.

 

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora, gužve u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika,, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane usluge.

 

 1. Napomena

 

Krajnji korisnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.

 

 1. Popusti

 

U slučaju paralelnih akcija, popusti se ne zbrajaju. Popusti ne vrijede na last minute ponudu.

 

 1. Nadležnost suda

 

Krajni korisnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Šibeniku, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 

 

 

Immo Dalmatia